Chinese American Hematologist and Oncologist Network

                             Celebrating 10 years

美国血液肿瘤专家学会

Membership Application

 

Benefits and Instruction

There are a number of benefits to join CAHON. Society members receive:
  1. Access online service that allows CAHON member to submit clinical questions to respected colleagues who are knowledgeable in specific areas of hematology and oncology.
  2. All annual meeting mailings, in advance, as well as dramatically reduced registration rates, priority hotel reservations, and access to rooms at headquarter hotel(s).
  3. Society publications, CAHON NewsLink, and the membership directory, as well as access to the members-only section of the CAHON Web site.
  4. Applications for Active and International membership are considered by the Executive Committee . Once the applications have been approved, new members will be notified of their selection and invoiced for their dues
  5. Membership dues are paid annually and cover the calendar year,  New members will be invoiced by CAHON once their application has been accepted. Members are required to renew their membership for each year in succession. Members who let their membership lapse must pay their dues for the lapsed year(s) or reapply according to the schedule above in order to have their membership reinstated.
  6. Please fill out the form to apply a membership we will reply you soon.  


Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level

CAHON lifetime member list(as of May 21, 2016)

 
 
Wei Ai

Naili An

Yong Ben

David Chang

Hong Chang

Lieping Chen

Mei Chen

Tao Cheng
James Chim

Steven Chin

Liang Deng

Wei Ding

Qiwei Gai

Yubin Ge

Fei Gu

Gary Ping Gu

Gang He

Zili He

Jing-zhou Hou

Siwen Hu-Lieskovan

Chung-Tsen Hsueh

Hui Huang

Jerry Huang 

Yiwu Huang

Peter Q. Jiang

Yuxia Jia

Spring Kong

Robert Le

Frank W. Lee

Tianhong Li

Zihai Li

Xinsheng Michael Liao

Edward Lin

Delong Liu

Dongfang Liu

Xioale Liu

Zach Liu

Hongtao Liu

Jijun Liu

Ke Liu

Bo Lu

Janice Lu

Cynthia Ma

Yupo Ma

Chong-xian Pan

Minggui Pan

Guangzhi Qu

Ruibao Ren

Jia Ruan

Frank Wei Song 

Shiyu Song

Wenru Song

Weijing Sun

Mei Tang

William Tse

Jay Tong

Yifan Tu

Hong Wan 

Bo Wang

Jen C Wang

Jiping Wang

Michael Wang

Yucai Wang

Lihong Wei

Shenhong Wu

Yiqing Xu

Richard Xu

Jinchun Yan

Ying Yan

Dajun Yang

Xiao-feng Yang

Jeffrey Ye

Vincent Yeung

Faye Yin

James You

Peter Yu

Jianda Yuan

Ruirong Yuan

Zhaopie Zeng

Yifan Zhai

Samuel Zhang

Yue Zhang

Suhua Zhang

GuangQuan Zhao 

Zhizhuang Joe Zhao

Yujie Zhao

Fuzhong Zheng

Hong Zheng

Lei Zheng

Fengming Zhong

Sen-hong Zhuang

Andrew Zhu

Chinese American Hematologist Oncologist Network                                                                                                                                        All Copy Right Reserved @ CAHON                   Last Updated:
Powered by Wild Apricot Membership Software